חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מתגי טיימר דיגיטליים

With Alion’s digital timer switches you can cut your energy consumption easily. With up to 16-20 ON/OFF programs and 16-32 pulse programs, our digital wall timer switch offers versatile scheduling options. The compact design and built-in lithium battery ensure seamless operation, even during power outages. Ideal for various settings, these digital timer switches efficiently schedule lighting, heating, and ventilation, offering potential energy savings of up to 50%. It’s ideal for residential and commercial applications.

יישום

With its flexible time programming and diverse functionalities, our digital time switches meet the time control needs of various scenarios, enhancing facility operation efficiency and reliability.

Residential and Commercial Buildings

Controls indoor and outdoor lighting, boosting energy efficiency and security with automated light scheduling using timer switches for lights.

Industrial Facilities


Regulate lighting, ventilation, and heating systems based on production needs with the digital timer switch.

Public Facilities and Infrastructure


Manages street and billboard lighting, improving urban energy efficiency by timer switch for lights.

Landscape and Garden Lighting

Controls garden lights, fountains, and irrigation systems, optimizing energy usage and aesthetics through timed adjustments.

Manufacturing and Production Lines

Automates equipment operation based on schedules and processes, enhancing efficiency with the precision and reliability of digital timer switches.

Agricultural Automation

Digital time switches control irrigation, greenhouse lighting, and ventilation in agriculture, optimizing crop growth and resource use.

התועלת העיקרית

הרכבת מסילת DIN היא שיטה להתקנת רכיבים חשמליים, כגון מפסקים וציוד בקרה תעשייתי, בתוך מדפי ציוד, ארונות חשמל או על קירות.

מודול מתייחס לחלק עצמאי של מכשיר אלקטרוני המבצע פונקציה מסוימת. בציוד אלקטרוני, זה מתייחס למודול האלקטרוני השולט בתפקוד ובמאפייני התזמון של המתג.

בקש גישה למשאבי מוצר נוספים

"השלם את הטופס עבור הקטלוג המלא של Aliontimer. אנחנו כאן כדי לסייע לך. שאלתך מוערכת, ואנו מצפים לחקור יחד!"

מדריך למוצר הורדה

מהימן על ידי

אנו מספקים מוצרים למותגים בעלי מוניטין שונים, כולל ABB, Chint, Perry, Hager, Finder, Hellermanntyton ואחרים.

Overview - Enhancing Efficiency with Digital Time Switches

In today’s fast-paced world, precise time management is crucial for optimizing operations across various sectors. Digital time switches have emerged as indispensable tools in this pursuit, offering precise control over the activation and deactivation of electrical devices.

1. Understanding Digital Time Switches:
Digital time switches utilize advanced electronic components and precision timing mechanisms to control the operation of electrical equipment. These switches allow users to program specific on/off schedules, enabling automation and efficiency improvements in various settings.

2. Applications Across Industries:
Commercial Buildings: Digital time switches are commonly used in commercial buildings to regulate lighting, HVAC systems, and other electrical devices. By scheduling operation times, energy consumption can be reduced, leading to cost savings and environmental benefits.
Agricultural Sector: In agriculture, digital time switches play a vital role in controlling irrigation systems, greenhouse lighting, and ventilation. By automating these processes, farmers can optimize crop growth and resource utilization.
Public Infrastructure: From street lighting to water features in parks, digital time switches are employed to manage public infrastructure efficiently. Precise scheduling ensures optimal operation while minimizing energy waste.

3. Advantages of Digital Time Switches:
Precision Timing: Digital time switches offer high levels of accuracy, ensuring devices activate and deactivate precisely according to predefined schedules.
Energy Savings: By controlling the runtime of electrical equipment, digital time switches help reduce energy consumption, resulting in lower utility bills and reduced carbon emissions.
Enhanced Automation: With programmable features and preset scheduling options, digital time switches streamline operations, freeing up time and resources for other tasks.

As we conclude our exploration of trusted Digital Time Switch manufacturers, it’s essential to consider Alion, a distinguished player in the field with an impressive track record. Boasting 25 years of timer switch production experience and a sprawling 10,8361m² factory area in Wenzhou, Alion stands out for its commitment to excellence.

With 16 production lines ensuring a short turnover time and 22 years of timer switch OEM experience, Alion has successfully completed 1880 OEM projects, exporting its products to 42 countries worldwide. As a reliable supplier for esteemed companies like ABB, Chint, Perry, Hager, Finder, Hellermanntyton, and more, Alion has carved a niche for itself in the industry.

We recommend exploring Alion’s range of Digital Timer Switches, benefitting from their extensive production expertise, top-notch facilities, and a proven history of supplying reputable brands. With a dedicated team of 120 front-line employees, Alion is poised to provide innovative and reliable time management solutions tailored to your specific needs.

Investing in Alion’s products ensures not only the expertise garnered over decades but also a commitment to quality and customer satisfaction. Join the ranks of satisfied users worldwide and elevate your time management experience with Alion.

מסקנה והמלצה:

Share This Blog:

איש קשר

טלפון: +86-577-62772897
דוא"ל: [email protected]
הוסף: No.221 Weiershi Road Yueqing Economic Development Zone Wenzhou, Zhejiang, 325600 China